Tôi không còn nhiều hy vọng cho Lao Banzhang. Trừ khi có điều gì đó quyết liệt xảy ra để cắt bớt lòng tham của người nông dân, nhà máy, người sản xuất, người bán và người tiêu dùng, tôi e rằng khu vực này và những người trong đó đang trên đường tự hủy hoại.